Restrukturyzacje gospodarstw rolnych – ustawowe i pozaustawowe

Zgodnie z danymi z czerwca 2019r. (Rejestr Dłużników BIG oraz BIK) przeterminowane zadłużenie rolników indywidualnych oraz firm rolnych wynosi ponad 915 mln zł.

Częstymi przyczynami rosnącego zadłużenia w rolnictwie są m.in. niskie ceny skupu płodów rolnych, sezonowość produkcji (konieczność ponoszenia wysokich kosztów w zarówno w okresie przygotowywania, jak i samych zbiorów), duże okresowe zapotrzebowanie na zakup materiału siewnego, nawozów czy środków ochrony roślin. Ponadto mniejsze niż kiedyś oszczędności rolników spowodowane często potrzebą wykupu gruntów, spłatę kosztów poczynionych inwestycji w infrastrukturę gospodarstwa, czy zakup maszyn rolniczych. Należy tutaj zaznaczyć, iż w niektórych przypadkach zakupiony z dotacji z Unii Europejskiej sprzęt posiada parametry znacznie przewyższające potrzeby gospodarstwa – nie jest w pełni wykorzystywany.

Firmy finansujące zakupy zachęcają rolników do korzystania ze swoich produktów (leasingi, pożyczki, kredyty), często zabezpieczając je zarówno na zakupionym sprzęcie, jak i na posiadanym przez rolnika majątku (nieruchomościach i sprzęcie).

Niższe ceny skupu płodów rolnych powodują, iż przy założeniu powyższych problemów, bez dopłat rolnictwo staje się mało opłacalne.

Do tego stale zmieniające się warunki klimatyczne (susze, nasilone opady, czy inne anomalia pogodowe) powodują klęski żywiołowe w rolnictwie.

Wszystko powyższe powoduje problemy finansowe w rolnictwie. A w przypadku utraty płynności finansowej, nie wystarcza już kredyt kupiecki uzyskany w firmach dostarczających materiał siewny, czy środki ochrony roślin lub nawozy. Ponadto banki czy firmy finansujące produkty dla rolników często nie chcą już czekać na późniejsze spłaty rat kredytów, pożyczek, czy leasingów, co prowadzi do prowadzenia przez nich egzekucji z nieruchomości czy przewłaszczonego lub będącego w zastawie rejestrowym sprzętu.

Jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności gospodarstwa rolnego? Co zrobić, gdy wartość zobowiązań przekracza wartość majątku?

1. Restrukturyzacja pozaustawowa.

Zdecydowanie poleca się podjęcie działań, mających na celu prowadzenie rozmów z wierzycielami, ponieważ zdecydowanie gorsze konsekwencje dla dłużnika będą miały prowadzone działania windykacyjne. Ze sprzedaży majątku w postępowaniu egzekucyjnym prawdopodobnie uzyskana zostanie mniejsza kwota niż wartość rynkowa, która ponadto będzie pomniejszana o koszty egzekucji.

Tym samym w przypadku problemów finansowych poleca się prowadzenie rozmów z wierzycielami w celu ustalenia nowych harmonogramów spłat – i to jak najwcześniej, ponieważ lepiej przeciwdziałać niż leczyć skutki. Jest to skuteczniejsza metoda od ucieczki przed wierzycielem, a także mniej bolesne i w konsekwencji tańsze.

W bardziej skomplikowanych sytuacjach formalno-prawnych czy egzekucjach zagrażających funkcjonowaniu gospodarstwa, poleca się kontakt z profesjonalną pomocą do której zaliczamy licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. Jego rola to diagnoza, przygotowanie i wdrażania działań restrukturyzacyjnych ustawowych i pozaustawowych.

2. Restrukturyzacja ustawowa.

Od 2016 roku nastąpiło rozdzielenie przepisów o upadłości od przepisów restrukturyzacyjnych – tym samym mamy ustawę Prawo Upadłościowe oraz Prawo Restrukturyzacyjne (PrRest).

PrRest, czyli osobna ustawa dla ratowania firm (w tym gospodarstw rolnych), która zawiera – 4 tryby układowe. Mamy do czynienia z priorytetem naprawy przed likwidacją.

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach:

  • postępowaniu o zatwierdzenie układu
  • przyspieszonym postępowaniu układowym
  • postępowaniu układowym
  • postępowaniu sanacyjnym

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Tym samym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarstwa. W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania można skutecznie zatrzymać wszelkie egzekucje, czy działania windykacyjne, odblokować zajęte środki na rachunkach bankowych i przeprowadzić inne działania mające na celu umożliwienie restrukturyzacji gospodarstwa. Należy pamiętać, iż celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami, na warunkach i w okresach możliwych do spłaty, w tym możliwa jest redukcja wysokości wierzytelności.

Jeśli jesteś dłużnikiem lub masz problem z dłużnikiem? Gdy wartość zobowiązań przekracza wartość majątku? Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami? Warto skorzystać z możliwości jakie daje Prawo Restrukturyzacyjne. Zapraszamy do kontaktu!